“Folklor və etnoqrafiya” jurnalının növbəti nömrəsi işıq üzü görüb

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin (AAB) dəstəyi ilə nəşr olunan “Folklor və etnoqrafiya” elmi-ədəbi jurnalının 3-cü nömrəsi çapdan çıxıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, jurnalın ilk səhifələrində AAB-nin sədri, Əməkdar Elm Xadimi, professor Məhərrəm Qasımlının “Taleyimdən və ürəyimdən keçənlər” sərlövhəli aforizmləri dərc edilib. Növbəti səhifələrdə filologiya elmləri doktoru, professor İsmayıl Məmmədlinin “Ulu söz ustadlarımız” silsiləsindən “Deyilən söz yadigardır”, “Ozan dünyası” silsiləsindən “Qolça qopuz”la “ozan” çalğı alətlərinin fərqli xüsusiyyətləri”, Məti Osmanoğlunun “Hüseyn Saraclı 100” silsiləsindən “Sizə kimdən deyim” başlıqlı yazıları yer alıb.

Aşıqlar arasında böyük QALMAQAL

Təbrizli aşıq Çingiz Mehdipur Kulis.Aza müsahibəsində dediyi “Şirvan aşıqlarına sazı öyrətmək lazımdır” fikri səs-küyə səbəb olub. Kulis.Az aşıqlardan bu fikrə münasibət öyrənib.

Az­man ozan Hü­seyn Sa­rac­lı­nın yüz il­li­yi ilə bağ­lı so­nun­cu şə­yir­di­nin xa­ti­rə­lə­ri...

Köv­rək Mu­rad: "Hü­seyn Sa­rac­lı­nın şə­yirdlə­rin­dən an­caq mən və Sa­bir hə­yat­da­dır, qa­lan­lar haqq dün­ya­sın­da­dır"
Za­ma­nın o ta­yın­dan gəl­miş­di san­ki. Elə bil ki, Də­də Qor­qu­dun özü idi. Qa­ra­ca sa­zı­nı si­nə­si­nə ba­sıb biz­dən ne­çə nə­sil  uzaq­lar­da qa­lan də­də­lə­rin ya­rat­dıq­la­rın­dan oxu­yar­dı. Ozan­lar oza­nı Hü­seyn Sa­rac­lı­dan da­nı­şı­rıq. Bor­ça­lı ma­ha­lı­nın Sa­rac­lı kən­din­də Qur­ban ağa­nın ai­lə­sin­də dün­ya­ya göz aç­mış­dı Hü­seyn Sa­rac­lı.

Aşıq­lar Bir­li­yi­nin səd­ri "Ba­kı-Xə­bər"in baş re­dak­to­ru­na nə yaz­dı?

Azər­bay­can Aşıq­lar Bir­li­yi­nin (AAB) səd­ri, əmək­dar elm xa­di­mi, pro­fes­sor Mə­hər­rəm Qa­sım­lı "Ba­kı-Xə­bər" qə­ze­ti­nin baş re­dak­to­ru Ay­dın Qu­li­ye­və tə­şək­kür mək­tu­bu ün­van­la­yıb.

Mək­tub­da "Ba­kı-Xə­bər"in öl­kə­mi­zin ic­ti­mai-si­ya­si, mə­də­ni hə­ya­tın­da oy­na­dı­ğı rol, döv­lət­çi­lik­lə, azər­bay­can­çı­lıq­la bağ­lı hə­ya­ta ke­çir­di­yi təb­li­ğat qeyd edi­lir. O da vur­ğu­la­nır ki, qə­ze­ti­miz Azər­bay­can ozan-aşıq sə­nə­ti­nə də töh­fə­lər ve­rir:

Azərbaycan aşıqlarına “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adının verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycanda aşıq sənətinin inkişafında xidmətləri olan aşağıdakı şəxslərə “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adı verilsin:
Axundov Umbay Sadıq oğlu
Allahverdiyev Əhliman Məhəmməd oğlu
Balasiyev Həşim Səftər oğlu
Əliyev Fətulla Əbdüləzim oğlu
Kosayeva Solmaz Qorçu qızı
Musayev Xanmusa Musaxan oğlu.
 
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 15 iyul 2016-cı il.

3 -dən səhifə 3