PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV

AŞIQ SƏNƏTİ BİZİM MİLLİ SƏRVƏTİMİZDİR, MİLLİ SƏNƏTİMİZDİR!
PREZİDENT İLHAM ƏLIYEV

Aşıq­lar Bir­li­yi­nin səd­ri "Ba­kı-Xə­bər"in baş re­dak­to­ru­na nə yaz­dı?

Azər­bay­can Aşıq­lar Bir­li­yi­nin (AAB) səd­ri, əmək­dar elm xa­di­mi, pro­fes­sor Mə­hər­rəm Qa­sım­lı "Ba­kı-Xə­bər" qə­ze­ti­nin baş re­dak­to­ru Ay­dın Qu­li­ye­və tə­şək­kür mək­tu­bu ün­van­la­yıb.

Mək­tub­da "Ba­kı-Xə­bər"in öl­kə­mi­zin ic­ti­mai-si­ya­si, mə­də­ni hə­ya­tın­da oy­na­dı­ğı rol, döv­lət­çi­lik­lə, azər­bay­can­çı­lıq­la bağ­lı hə­ya­ta ke­çir­di­yi təb­li­ğat qeyd edi­lir. O da vur­ğu­la­nır ki, qə­ze­ti­miz Azər­bay­can ozan-aşıq sə­nə­ti­nə də töh­fə­lər ve­rir:

"...Hör­mət­li Ay­dın mü­əl­lim, be­lə bir mət­bu­at or­qa­nı­nı ər­sə­yə gə­ti­rib ona rəh­bər­lik et­di­yi­ni­zə gö­rə Si­zə tə­şək­kür edi­rik. Siz qə­ze­ti­ni­zin sə­hi­fə­lə­rin­də mil­li-mə­nə­vi də­yər­lə­ri­mi­zin, mə­də­niy­yə­ti­mi­zin, onun ay­rı-ay­rı sa­hə­lə­ri­nin, o cüm­lə­dən də aşıq sə­nə­ti­nin təb­li­ği­nə ge­niş yer ve­rir, ço­xəsrlik ta­ri­xə ma­lik adət-ənə­nə­lə­ri­mi­zin təb­li­ği­nə, azər­bay­can­çı­lıq ru­hu­nun ya­şa­dıl­ma­sı­na öz töh­fə­ni­zi ve­rir­si­niz. Azər­bay­can Aşıq­lar Bir­li­yi­nin bü­tün təd­bir­lə­ri­nin qə­ze­ti­ni­zin sə­hi­fə­lə­rin­də işıq­lan­dı­rıl­ma­sı, əmək­daş­la­rı­mız­dan və us­tad aşıq­lar­dan mü­sa­hi­bə­lə­rin və on­lar haq­qın­da portret ya­zı­la­rın dərc edil­mə­si təq­di­rə­la­yiq hal­dır. Elə bu­na gö­rə də Azər­bay­can Aşıq­lar Bir­li­yi­nin və bü­tün aşıq­la­rın adın­dan şəx­sən Si­zə və rəh­bər­lik et­di­yi­niz kol­lek­ti­vin ya­ra­dı­cı he­yə­ti­nə xü­su­si tə­şək­kü­rü­mü­zü bil­di­ri­rəm...".

Qə­ze­ti­mi­zin baş ya­za­rı­na ün­van­la­dı­ğı mək­tu­bun­da AAB səd­ri  bun­dan son­ra qar­şı­lıq­lı əmək­daş­lı­ğın da­vam edə­cə­yi­nə inam bəs­lə­di­yi­ni də vur­ğu­la­yıb.

Xə­bər xid­mə­ti